ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 10am - 8pm
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 10am - 8pm

Δελτίο Τύπου από τα Εμπορικά Κέντρα της Κύπρου

Back to Νέα

Τα εμπορικά κέντρα της Κύπρου (MALLs) παροτρύνουν τους εμπλεκόμενους φορείς να στηρίξουν το λιανικό εμπόριο για προστασία της εργασίας και των επιχειρήσεων

Τα πέντε κύρια εμπορικά κέντρα της Κύπρου έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους, αποστέλλο-ντας επιστολή σε διάφορα κυβερνητικά τμήματα, κομματικούς ηγέτες και άλλους αρμό-διους φορείς, σε μια προσπάθεια να υποστηρίξουν τους ένοικους των εμπορικών κέντρων αλλά και τον τομέα του λιανικού εμπορίου στο σύνολό του.

Η εν λόγω επιστολή, που στηρίζεται από το MYMALL Limassol, Kings Avenue Mall, Nicosia Mall, Mall of Cyprus και Mall of Engomi, υπογραμμίζει τη σημασία που διαδραματίζουν τα εμπορικά κέντρα στον τομέα της απασχόλησης, αφού εργοδοτούν πέραν των 4000 ατόμων στον τομέα πωλήσεων, καθώς και ένα σημαντικό αριθμό εργοδοτουμένων σε χώρους ε-στίασης και τροφοδοσίας. Σημειώνεται ότι, δεδομένης της αναστολής εργασιών στα εμπο-ρικά κέντρα, στο πλαίσιο των μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Κύπρο, συνεπακόλουθα έχουν ανασταλεί και οι εργασίες των εργοδοτουμένων.

Επιπρόσθετα, τα Εμπορικά Κέντρα αναφέρονται στη σημαντικότητα του κύκλου εργασιών που έχουν συνολικά, προσφέροντας στην οικονομία σημαντικά έσοδα από τον Φ.Π.Α. , με ποσό που ξεπερνά τα €80εκ ετησίως, καθώς επίσης και από άλλες φορολογίες, δημοτικά τέλη κλπ.

Η ομάδα αναφέρει σχετικά: “Είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί η απαραίτητη στήριξη στον τομέα, προκειμένου να διασφαλιστεί η Απασχόληση. Πιθανή αύξηση της ανεργίας θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό. Η μη στήριξη των εμπορικών κέντρων από το κράτος, θα καταστήσει αδύνατη την εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τις οικονομικές συνθήκες της χώρας. Επικροτούμε τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε πρόσφατα η Κυβέρνηση. Ωστόσο, επιπρόσθετα μέτρα για τη στήριξη του λιανικού τομέα θα διασφαλίσουν την επιβίωση των επιχειρήσεων, διασφα-λίζοντας την άμεση ανάκαμψη της οικονομίας.

Αναγνωρίζοντας τις τεράστιες προσπάθειες που γίνονται από όλους για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας επιδημίας του COVID-19, η ομάδα δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει σε πε-ραιτέρω διάλογο για το θέμα, στον κατάλληλο χρόνο, και προσδοκεί ότι τα μέσα που λήφ-θηκαν ή και θα ληφθούν, θα περιορίσουν την εξάπλωση του ιού και θα διασφαλίσουν την ομαλή επιστροφή του λιανικού τομέα και του τομέα σίτισης στην κανονική τους ροή το συ-ντομότερο δυνατό, ενώ η υγεία, η ασφάλεια και η ευημερία όλων των ενδιαφερόμενων μελών παραμένει η μέγιστη προτεραιότητα.